ไฟแนนซ์

เอกสารการจัดไฟแนนซ์

                                      ผู้เช่าซื้อ ( บุคคล ) , ผู้ค้ำประกัน

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                 3 ชุด

2.  สำเนาบัตรประชาชน                                                                              3 ชุด

3.  สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน                             1 ชุด

4.  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 2 - 3 ใบ                        1 ชุด

5.  ใบประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี )                                                                    1 ชุด

6.  สัญญารับงาน 2 - 3 งานล่าสุด ( ถ้ามี )                                                   1 ชุด

7.  สัญญาเช่า ( ถ้ามี )                                                                                1 ชุด

8.  แผนที่ที่ทำงาน                                                                                      1 ชุด

9.  แผนที่บ้าน                                                                                            1 ชุด

                                       ผู้เช่าซื้อ ( กรณีนิติบุคคล )

1.  หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )                 3 ชุด

2.  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                         3 ชุด

3.  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                      3 ชุด

4.  สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน                    1 ชุด

5.  บริคณท์สนธิ , รายชื่อผู้ถือหุ้น                                                                1 ชุด

6.  ภพ. 20                                                                                                 1 ชุด

7.  ตราประทับ                                                                                            1 ชุด

8.  แผนที่บริษัท                                                                                          1 ชุด

9.  แผนที่บ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                                     1 ชุด

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกรถหรือไม่?

โทร : 02-087-8900